ESMÂ-ÛL HÜSNÂ

Bilindiği gibi Allah’ın (C.C.) güzel isimleri Esma-ül Hüsna olarak adlandırılır. Bu konu Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli ayetlerle belirtilmiştir. Allah, (C.C.) yüce zatını bizlere tanıtırken ayetlerinde şöyle buyurmaktadır:

“O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler ( Esma-ül Hüsna ) O’na mahsustur.”

“De ki ister Allah diye, ister Rahman diye Dua edin. Çünkü en güzel isimler O’na mahsustur.”

“Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler onundur.” Güvenilir hadis kitaplarında:

“Şüphesiz Allah’ın (C.C.) 99 ismi vardır, kim bunları ezberleyip manasını düşünerek sonuna kadar sayarsa cennete girer.”

Allah’ın 99 ismi olduğunu anlıyoruz. Allah’ın (C.C.) isimlerinin her birinin sözlük anlamı vardır. Bu isimler Allah’ın (C.C.) kudretinin değişik şekillerde tecellilerinin isimleridir. Müslümanlar Allah’tan (C.C.) bir dilekte bulunacakları zaman veya duâ edecekleri zaman genellikle Allah’ın (C.C.) isimlerinden bazıları ile dilekte bulunurlar ve duâ ederler.

Örneğin bol rızık istemek için O’nun Rezzak olduğunu, günahlarını affetmesini diledikleri zaman O’nun RahimGafur ve Afuv olduğunu vurgularlar; çok bunaldıklarında O’nun Vasi‘ ismiyle kendilerine ferahlık vermesini isterler. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Sözlük anlamları dışında Esma-ül Hüsna’nın her birinin ayrı bir özelliği vardır. Bazı dileklerin ve istenilen şeylerin yerine gelmesi, Duaların kabul edilmesi için, ya da bazı sıkıntıların gitmesi, hastalıkların geçmesi ve buna benzer hususlar için Allah’ın (C.C.) bazı isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerekir. İşte buna Esma-ül Hüsna’nın Havassı ( derinlikleri, özellikleri ) denir. Esmaları kurallarına göre yaptıktan sonra o Esmayı saatinde ve gününde sayısınca okursanız Allah’ın (C.C.) izni ile başarı kaçınılmazdır.Medyumlar

GÜNEŞAllah, Er Rahmanu, Er Rahimu, El Meliku, Es Selamu, El Haliku, El Bariu, El Basitu, Er Rafiu, El Muizzu, El Basiru, El Hakemu, El Adlu, El Gafuru, El Aliyyu, El Hafizu, El Mukitu, El Celilu, El Baisu, El Muhsi, El Hayyu, El Kadiru, El Muktediru, El Evvelu, El Vali, El Afuvvu, Zül Celalu vel İkram, El Ganiyyu, El Maniu, En Nuru, El Hadiu, El Bakiu, Er Reşidu, Es Saburu
JÜPİTEREl Kuddüsu, El Müheyminu, El Mutekebbiru, El Kahharu, El Alimu, El Kabidu, Es Semiu, El Kebiru, El Mucibu, Es Şehidu, El Hamidu, El Mubdiu, El Kayyumu, Es Samedu, Et Tevvabu, El Muksitu, El Camiu, El Bediu
VENÜSEl Muminu, El Gaffaru, El Vehhabu, Er Rezzaku, El Latifu, Es Şekuru, El Hasibu, El Kerimu, Er Rakibu, El Mecidu, El Vekilu, El Metinu, El Muhyi, El Macidu, El Berru, El Muğni, El Varisu
MARSEl Azizu, El Cebbaru, El Muzillu, El Kavi, El Veliyyu, El Mumitu, El Vahidu, El Ehadu, El Ahiru, El Muntakimu, Ed Darru
AYEl Musavviru, El Habiru, El Vasiu, El Hakimu, El Vedudu, El Batinu
MERKÜREl Fettahu, El Azimu, El Muidu, Er Raufu, Malik el Mülk
SATÜRNEl Hafizu, El Halimu, El Vacidu, El Mukaddimu, El Muahhiru, Ez Zahiru, El Muteali, En Nuru

Medyumlar

ESMÂOKUMA SAYISIESMA’NIN ANLAMIESMA’NIN HAVAS’I
ALLAH66O’nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırırHer türlü istek ve tüm duaların kabul olması.
ER RAHMAN298Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlûkatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kâfir olsun hiçbir mahlûkatından esirgemeyenDünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak.
ER RAHIM258Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecekMaddî ve manevî rızka nail olmak
EL MELÎK90Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olanMaddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
EL KUDDÛS170Bütün eksikliklerden arınmış, temiz hiç bir lekesi olmayan, bütün mahlukatını maddi ve manevi kirlerden arındıran, aynı zamanda bu tip beşeri sıfatlardan münezzeh, en Mukaddes olanMaddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
ES SELÂM131Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh olanKorkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
EL MÜ’MIN137Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve tereddütleri yok eden, kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturanGüvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
EL MUHEYMÎN145Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını daima verenİnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
EL AZÎZ94Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en yüce ve en üstün olanDüşmanlara galip gelmek.
EL CEBBÂR206Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz, azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta çok güçlü olanİstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
EL MUTEKEBBÎR662Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyanİzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
EL HALÎK731Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada eşi olmayanİşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak
EL BÂRÎ214Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine uygun yaratanİşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak
EL MUSAVVÎR336Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler ve en güzel şekiller verenMaksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
EL GAFFÂR1281Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten ve bağışlayanBağışlanmak ve günahlardan korunmak.
EL KAHHÂR306Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olanZalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
EL VEHHÂB14Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve çok bağışlayanSıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
ER REZZÂK308Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren ve ihtiyaçlarını karşılayanBol rızıklı bir ömür geçirmek.
EL FETTÂH489Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak için kapıları hikmetle açanMaddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
EL ALÎM150Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi olanİlim zenginliği için.
EL KÂBÎD903Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık verenZalimin zulmünden kurtulmak
EL BÂSÎT72İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık verenRızkının genişlemesi ve bereketin artması.
EL HÂFÎD1481Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini azaltan, zillete düşürenKötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
EL RAFÎ’351Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref verenİnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak
EL MÛÎZ117İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılanFakir ve zelillikten kurtulmak
EL MUZÎL770Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden, adileştirenDüşmanları zelil etmek.
ES SEMÎ’180İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tüm Dualarını duyanDuaların kabul olması.
EL BASÎR302
112
Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle görenAcziyetin kalkması, basiretli olmak
EL HAKEM68Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı kesin sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm verenHaklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek
EL ADL104Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmedenAdaletli olmak, haklı davayı kazanmak
EL LATÎF129Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren ve bunları karşılıksız yapanDileklerin olması, kısmet ve rızkın artması
EL HABÎR812Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olanHafıza ve idrakin genişlemesi
EL HALÎM88Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman tanıyan, kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olanAhlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi
EL AZÎM1020Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri olmayanSözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
EL GAFÛR1286Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen affı, mağfireti çokGünahların affı ve kötü ahlâktan korunmak
ES SEKÛR526Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap verenTalihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için
EL ALÎYY110Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olanZilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması
EL KEBÎR232Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin ve büyüklüğünün sınırı olmayanMaddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak
EL HAFÎZ998Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen ve belalardan koruyanNefsinin ve malının korunması
EL MUKÎD550Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken tüm ihtiyaçlarını gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyenMuhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
EL HASÎB80Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları boyunca yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olanHerkese karşı açık alınlı olmak
EL CELÎL73
5329
Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olanGerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek
EL KERÎM270Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız yapanBol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
ER RAKÎB312Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi başlarınaHer işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi
EL MÜCÎB55
3025
Kullarının kendisine yaptığı bütün Dua ve niyazlara karşılık verenDuaların kabul olunması
EL VASÎ’137İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz, tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmışÖmür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için
EL HAKÎM78
6084
Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan, hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olanİlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak
EL VEDÛD20
400
Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve sevilmeye tek layık olanİnsanların sevgisini kazanmak
EL MECÎD57
3249
Şanı büyük,şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her şeye galib olanİzzet ve şerefin artması
EL BÂÎS573Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için Peygamberler gönderenKuvvetli irade ve alacaklarını almak
ES SEHÎD319Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan hiçbir şey saklı olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan, bütün şeyler ilminde hazır olanŞehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek
EL HAKK108Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan, varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olanSağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
EL VEKÎL66Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan ve her isteklerine vekalet edenAllah’tan her türlü yardım görmek
EL KAVÎ116Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlüKansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek
EL METÎN500Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine güvenilenMaddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak
EL VELÎ46
2116
Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olanHer işte Allah’ın yardımını istemek
EL HAMÎD62
3844
Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür ettiği ve şükür ve hamde tek layık olanKazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek
EL MUHSÎ148Sayan, yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle bilenZekânın kuvvetli olması
EL MUBDÎ57Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak yaratanHer işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
EL MUÎD124Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar diriltenElden kaçanı geri kazanmak
EL MUHYÎ68Hayat verici, ilk yaradılışta, öldükten sonra yine diriltmede ve bütün aşamalarda hayat, sağlık ve yaşamak için gereken her şeyi verenİşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak
EL MUMÎT490Yarattığı bütün canlıların ölümünü yaratanHarama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak
EL HAY18
324
Ezeli ve ebedi olarak diri, canlı olan, zati hayat olarak tek, her şeyi bilen ve her şeye gücü yetenSözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak
EL HAYYUM156Gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, başlangıç, son gibi oluşlardan münezzeh, daima var olanBütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması
EL VACÎD14
196
Vücuda getiren, zengin ve daima mevcud olanAradığını ve kaybettiğini bulmak
EL MACÎD48Azametli ve şerefli, rahmeti, ihsanı ve keremi bol, lütuf ve cömertliği seven, şanı yüce, uluKazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
EL VAHÎD-EL EHAD19
3669
Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmakKalbin uyanıklığı, isteklerin olması
ES SAMED134Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye ihtiyacı olmayan, noksanlardan münezzehHiç kimseye muhtaç olmamak
EL KÂDÎR305İstediğine istediğini yapamaya gücü yeten, mutlak kudret sahibiİstediğini yapmaya güç yetirmek
EL MUKTEDÎR744Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde istediğini yapmaya gücü yetenHer işte başarılı olmak
EL MUKADDÎM184İstediğini maddi ve manevi alanda öne alan, şerefini arttıranDaima yükselmek
EL MUAHHÎR847İstediğini maddi ve manevi alanda arkada bırakan, cezaya müstehak olanların cezalarını da erteleyenKötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
EL EVVEL37Varlığının evveli, başlangıcı olmayan, her şeyden önce olanHer hayır işinde birinci olmak
AL AHÎR801Varlığının sonu olmayan, her şey yok olduktan sonrada varlığı devam edecek, ebedi olanÖmrün uzun olması
EZ ZAHÎR1106Görünen, varlığı bütün yarattıklarından anlaşılan, varlığından şüphe duyulmayanHer meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması
EL MUTEALÎ551Çok yüce, çok üstün olan, üstünlüğü bildiğimiz hiçbir şeyle ölçülemeyecek olanİstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
EL BÂTIN62Gizli, varlığı her şeyden gizli olan ama gizli olan her şeyi bilen buna rağmen varlığı kesinlikle yarattıklarıyla bilinenNefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması
EL VALÎ47Yarattıklarının her işini yürüten, kainattaki her şeye sahip, malik ve tasarruf hakkı kendisine ait olan, her şeyi idare edenSözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi
EL BERR202Kullarına karşı çok şefkatli, lütufu, ihsanı, keremi, iyiliği ve bahşetmesi bol olan, kullarının kolaylığını ve rahatlığını isteyenHer halukarda iyilik bulmak
ET TEYYÂB409Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayanTövbelerin kabul olması
EL MÜNTEKÎM630Kullarının suçlarının karşılığını adaletiyle cezalandıracak, müstehak olduklarının karşılıklarını verecek olan, haksızlıklara uğramışların intikamlarını alacak olanZulüm ve fenalıklardan korunmak
EL AFUVV156Çok bağışlayan, affı bol, kullarını her zaman affeden ve affedecek olanRızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek
ER RAÛF287Kullarına çok şefkat, merhamet eden, onlara acıyan, onları esirgeyen ve lütufkarMerhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek
MALÎKÜ’L-MÜLK212Mülkün gerçek, ebedi sahibi ve onun üzerinde tasarrufa sahip tek olanMal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması
ZÜ’L CELÂLÎ-VE’L ÎKRÂM1100Büyüklük, celal, azamet, şeref aynı zamanda lütuf ve kerem sahibiİşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi
EL MUKSÎT209Adaletle hükmeden ve yaptıklarında her zaman bir uygunluk bir uyum bulunan, hakkı sahibine daima verenEşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
EL CÂMÎ114İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, bir araya getirenKüsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
EL GANÎ1060Çok zengin, gerçek zenginliğin sahibi, başkasına ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şey ve herkes ona muhtaçGerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek
EL MUGNÎ1100İstediğini zengin eden, kullarının tüm ihtiyaçlarını giderenGeçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
EL MANÎ’161Olmasını istemediği şeyleri engelleyenKaza ve belalardan emin olmak
ED DÂRR1001Elem ve zarar verici şeyleri yaratan hikmet gereği dilediğine bela ve zarar verenZararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek
EN NAFÎ’201Fayda ve yarar sağlayan şeyleri yaratanHastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak
EN NÛR256Nuru ışığı yaratan, istediği gönülleri iman nuruyla nurlandıran, alemleri aydınlatanDoğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
EL HÂDÎ20
400
Hidayet yolunu, doğru yolu gösteren hidayete erdirenDoğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması
EL BEDÎ’86Örneği ve benzeri olmayan, emsalsiz şeyler yaratanAllah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için
EL BÂKÎ113Varlığının sonu olmayan, ebedi olanÖmrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
EL VÂRÎS707Bütün mülklerin, servetlerin gerçek sahibi, herkes olduktan sonra her şey onun olacakUzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak
ER RESÎT514Doğru ve hayırlı yolu gösteren, bütün işleri bir hikmete ve sebebe göre sonuçlandıranGüzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak
ES SABÛR298Çok sabırlı kullarını hemen cezalandırmayan onların tövbe etmelerinin bekleyenBaşladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak

Medyumlar

– Sevgilim bana bağlansın, benden başkasını görmesin !
– Sevgilim uzakta, acaba beni aldatıyor mu ?
– Eşimin ilgi duyduğu bir kadın var !
– Eşiniz kadına mı düşkün, baştan mı çıkarıldı ?
– Eşiniz sizin kötü bir eş olduğunuzu mu düşünüyor !
– Size ve ailenize yeteri kadar zaman ayırmıyor mu ?
– İşini bahane gösterip sabahlara kadar eve uğramıyor mu ?
– Dışarıda güler yüzlü olan eşiniz kapıdan girince yüzü gülmüyor mu ?
– Evinizi ihmal etmiyor ama aklı başka yerde, ne sizi ne de çocukları görmüyor mu ?
– Güzel bir evliliğimiz vardı. Bunu neden yaptı, ben ne yapmalıyım ? diyorsanız

Kendinize olan güveninizi kaybetmeyin… DOĞRU ADRESTESİNİZ

Sitemizde yapılan tüm çalışmalar hakkında yorumlarınızı düşüncelerinizi paylaşabilir medyumlar hakkında tavsiye ve şikayetlerinizi çekinmeden yazabilirsiniz.

Medyumlar

Kişiye özel uygulamalardan faydalanmak ve çözüm önerileri için lütfen uzmanımızla iletişime geçiniz…

7/24 İletişime geçebilir profesyonel olarak destek alabilirsiniz

Aramaktan Çekinmeyin Arayın, size özel çözümler üretelim

Medyumlar

Medyumlar

Call Now Button